Katastr nemovitostí

Geometrické plány pro dělení pozemků

 • oddělování částí pozemků při koupi nebo prodeji
 • oddělování stavebních parcel
 • zaměřování změn průběhů hranic
 • zaměřování liniových staveb a vodních děl

Geometrické plány pro vyznačení budov

 • zaměření rodinných domů, garáží, rekreačních objektů apod.
 • zaměření rozestavěných staveb pro hypotéky
 • zaměření dokončených staveb pro kolaudaci

Geometrické plány pro vyznačení průběhu věcných břemen

 • pro právo chůze a jízdy po části pozemku
 • pro právo vedení a údržby inženýrských sítí
 • pro jiná práva k části pozemku

Geometrické plány pro vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický plán, který je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých má být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.

Vytyčování hranic pozemků

 • vytyčování lomových bodů hranic pozemků katastru nemovitostí a pozemků zjednodušené evidence
 • řešení sporných hranic
 

Inženýrská geodézie

Dokumentace skutečného provedení staveb

 • zaměření skutečného provedení staveb inženýrských sítí a zpracování dokumentace dle požadovaných směrnic a předpisů

Mapové podklady

 • mapové podklady pro projekční práce
 • tvorba účelových map
 • digitalizace a vektorizace mapových podkladů